Bộ Nội vụ nêu kế hoạch, từ năm 2021 sẽ triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới.

0
869

Bộ Nội vụ nêu kế hoạch, từ năm 2021 sẽ triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới.

Ảnh minh họa.

Đây là thông tin tại báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch triển khai năm 2020 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp được Bộ Nội vụ công bố trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 tổ chức sáng ngày 27/12.

Tăng lương cơ sở lên 1.600.000 từ ngày 01/7/2020

Theo báo cáo, trong năm 2019, với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,19%) từ ngày 01/7/2019 và báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,38%) từ ngày 01/7/2020 trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Đồng thời, trình Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 5,5% từ ngày 01/01/2020 và thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế quản lý tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước.

Để có cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương, theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và công chức cấp xã trong hệ thống chính trị; để bảo đảm tiến độ hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và công chức cấp xã (hoàn thành trong quý IV năm 2019), các Bộ, ngành đã thành lập Tổ (nhóm) biên tập xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức theo ngành, lĩnh vực và đã xây dựng danh mục vị trí việc làm và bản mô tả, khung năng lực của vị trí việc làm của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi gửi Ban Tổ chức Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị theo kế hoạch; đồng thời đang triển khai xây dựng vị trí việc làm đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ công chức cấp xã.

Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017.

Triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới từ năm 2021

Theo kế hoạch, Quý I và quý II năm 2020, các Bộ, cơ quan Trung ương hoàn thiện báo cáo chính thức về đề xuất thiết kế bảng lương và chế độ phụ cấp theo nội dung cải cách chính sách tiền lương tại Nghị quyết số 27-NQ/TW đến Bộ Nội vụ để tổng hợp.

Trong đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng các quy định về chính sách tiền lương của doanh nghiệp theo phân công nhiệm vụ tại Nghị quyết số 107/NQ-CP.

Bộ Tài chính báo cáo Ban Chỉ đạo về quy định cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập, các giải pháp tài chính; tính toán khả năng cân đối nguồn lực trong tổng thể; rà soát, thống kê, đánh giá nguồn dư cải cách tiền lương của các Bộ, địa phương, nguồn tăng thu qua các năm. Trên cơ sở đó Thường trực Tổ Biên tập hoàn chỉnh báo cáo về xây dựng cụ thể chế độ tiền lương mới.

Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương xây dựng Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến Ban chấp hành Trung ương (Hội nghị Trung ương 12 khóa XII) để làm căn cứ xây dựng bảng lương chức vụ.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban cán sự đảng Chính phủ về quy định cụ thể chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên cơ sở Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị đã được Bộ Chính trị thông qua (do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì), phù hợp với phương án quỹ tiền lương do Bộ Tài chính tính toán.

Trong Quý III và Quý IV năm 2020, các cơ quan trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định cụ thể chế độ tiền lương mới (dự kiến Ban Bí thư ban hành Quyết định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức khu vực Đảng, đoàn thể; Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; các Bộ ban hành Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện).

Tổ chức các Hội nghị tập huấn về chế độ tiền lương mới để thực hiện từ năm 2021./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here